Зробити стартовою
26,3
29,38
РУС

Мер Донецька: "Знадобиться дуже багато часу, щоб місто повернувся до довоєнного життя"

Інтерв'ю з Олександром Лук'янченко

Меру Донецька доводиться управляти містом в режимі
Меру Донецька доводиться управляти містом в режимі .

МерДонецька ОлександрЛук'янченкопокинув містовсерединілипня -післяпогроз збокутерористів з"ДНР".Тодіградоначальникзаявив,що повернетьсявшахтарськустолицювжеразом зармієювизволителів,апокивсі оперативніпитання йомудоведетьсявирішуватиз Києва.

ТутОлександрОлексійовичінтерв'южурналістам недає,алекореспонденту"Сегодня"вдалося з нимпоговорити-про те,як він керуєДонецькомпо "Скайпу",якдопомагає рідномумістуРінатАхметові про те,наскількичастомерспілкуєтьсяз Порошенком.

- Олександре Олексійовичу, яка ситуаціявДонецьку зараз? Наскільки вонакатастрофічна?

- СитуаціявДонецьку дужеважкаі напружена.Аленайголовніше,щопродовжуютьгинутимирнілюди,жителіміста.Відбуваєтьсякатастрофічне руйнуванняжитловогофонду,інженерноїінфраструктури,промисловихпідприємств іоб'єктівкультсоцпобуту.Насьогоднішнійденьбільше 900об'єктів у містіДонецькупошкодженота зруйновано,втому числі35шкіл,17дитячихсадків,дуже багатопідприємств,особливо-вугільноїпромисловості.Безповоротновтраченошахтоуправління"Жовтневе",шахта"Моспінська",цілийрядпідприємств енергетичногокомплексу -електропідстанції.

Дужеважкаситуаціяз питноюводою.Донецькафільтрувальнастанція,якаперебувалавзоніактивнихбойовихдійврайоніЯсинуватої,отримала дужевеликі пошкодженняі сьогодні непрацює.Верхньокальміуськафільтрувальнастанціясьогодні не працюєчерез відсутністьелектроенергії.Осьтількидві години томумивирішили питаннязі створеннямкоридорудляремонтнихбригад,які підутьвідновлювативисоковольтнулінію,длятогощобподати напругунацюфільтрувальнустанцію.Мизмушенібулиперейтинаграфіковіподачіводи,і сьогодніподаємодонеччанамне більше2тисячкубометрівводи на добу(принормі300-315тисячкуб.м.).

-Як ідутьсправиз роботоюмедичнихустанов? Чи вдаєтьсялюдямсвоєчасноотримуватидопомогу?

- Так,медустановинадають первиннудопомогу.ЗавдякиГуманітарномуштабуприФондіРінатаАхметовапально-мастильнимиматеріаламизабезпечені"швидкі допомоги", тойтранспорт,яківиїжджаєнавиклики.Такожмиотримализа останній часвід Фондужиттєво необхіднімедикаментидляонкохворихдітейна 350тисяч гривень – цедужесерйозна підмога.Не тількидляДонецька -це допомогавсьому Донбасу.

Такожнаше завдання -виплатитизарплати.Мизаборгувалимедикамдужесерйозну суму- близько30 млнгрн.Алевжепотихенькуцяпроблемавирішується,грошівиплачуватимутьсяпочали.Медикинадають посильнудопомогупоранениміпостраждалим.

-Азпродуктамихарчуваннявмістіяка ситуація?

-Продуктипершої необхідностівмісті є.Мизабезпечуємохлібобулочнимивиробами,кисло-молочною продукцією,решта продукції,на жаль,-вобмеженомувигляді.Багатоторгових мережзакрилися,алемінімальне забезпеченняпродовольствомє.

- У ційситуації, напевно, особливоважливо, щонадходитьгуманітарнадопомога?Наскільки, на вашу думку, значнийобсяг цієїдопомогивДонецьку?

- Так,безумовно.Ящеразвідіменідонеччан,відтих,хтосьогодні потребуєхотівбиподякуватиФондуРінатаАхметоваі особистойогозасновнику,РінатуЛеонідовичу,за те,щовінробитьдляДонбасу,длярідногоміста впродовжусього цьогоконфлікту.Фондробитьдужебагато, щоб допомогти,щобмінімізуватинаслідкибойовихдій.

З Донецьката інших міст областібулоевакуйованобільше 25тисяч жителів,з них близько15 тисяч дітей,з дитячих будинків,з багатодітнихсімей,- іФонддужеактивнодопомагаві допомагаєвцьомупитанні.Насьогоднішнійденьвони знаходятьсяв безпеці.

Для Донецькавжебуловиділено65 тисячпродуктовихнаборів,вяківходятьнайнеобхіднішіпродукти.Насьогоднішнійденьвжезавезенопонад 20 тисячтакихнаборів,і14500розданінайбільшнужденнимжителямміста.Це,перш за все,інваліди,пенсіонери,якіперебуваютьпідопікоюсоцслужб,пацієнтиспеціальнихмедичнихустанов -психоневрологічногодиспансеру,інтернатудляпрестарілих, будинкиветеранів.Такожнадано допомогутим,хто найбільше постраждаввідартобстрілівміста,хтопозбувся даху- це жителіПетровськогорайону, Моспіно,Куйбишевськогота Київськогорайону.Ящеразхотів биподякуватиФондуРінатаАхметоваза те,щоробитьсядляжителів нашогоулюбленогомістаДонецька.

- Яка заразситуація звиплатоюпенсійвДонецьку?

-Пенсіїдлянасценасьогоднішнійденьдужескладне питання.У містінестабільнопрацюютьбанківськіустанови,завиняткомодногобанку -"Ощадбанку".За минулиймісяцьнакарткинашимпенсіонерамгрошібули перерахованісвоєчасно,також івлипні.Але216 млнгривень небули перерахованітим,хтоотримувавпенсіїчерезпоштовівідділення,бонатериторіїміста вонине працюють.

Алеясподіваюся,що за допомогоюнароднихдепутатівми це питаннявирішимо,із наступного понеділкапенсіїпочнутьвиплачувати.

-Алеяк бути тимпенсіонерам, яківиїхали,переселенцям? Як їмотримуватигроші, якщовони неперераховуютьсянакартку?

-Япостараюсясьогодніпоставити це питанняміністерствусоціальноїполітики,щоб якомогашвидшелюди,яківиїхализ Донецька,з областімоглибез будь-якоїтяганинизмогли швидкопереоформитиі отриматигроші.

-Азсоціальнимидопомогамищо? Багатодітніматері, інваліди- їмвдаєтьсяотримуватигроші?

-Засоціальнимвиплатамта посібникамиу нас єзаборгованістьвобсязі близько60 млнгривень.Алеясподіваюся,щовжесьогоднібудезробленапроплатаКиївському району,ЛенінськомутаБудьонівському районамвкількості 15млн.Іядумаю,щодо 10-говересня мизможемобільшу частинупосібниківвиплатити.

- Вивжесказалиспочатку,щоє заборгованістьпередмедиками.Яка ситуація зіншимипрацівникамибюджетноїсфери?

Лікарямзарплатапотихенькувиплачується.І на даниймоментмиз керуваннямказначействапоДонецькійобласті,якетимчасовопереведеновМаріуполь,цим питаннямзаймаємося,щобвсі лікарі,та й іншіпрацівники бюджетноїсфери,отримали гроші.

Вкінці минулого і початкуцьогомісяцябули виплаченізарплатипрацівникамкомунальнихпідприємств,медпрацівникамі на даниймоментєтверда обіцянка,окреме розпорядженняпрем'єр-міністраАрсеніяЯценюкаповністюліквідуватизаборгованістьпобюджетним організаціям.

- 1 вереснярозпочався навчальнийрік, алежоднашколавДонецьку незапрацювала.Якбутидітям іїхбатькам?

Так,жоднашколавзв'язкуз активнимидіямиАТО,у зв'язку зсистематичнимиобстріламимістаз мінометіві важкихгарматне запрацювала.Початок навчальногорокуперенесенона 1жовтня.Руйнуванняотримали кількадесятківшкіл,зараз робитьсяоцінкаруйнуваньіготуєтьсядокументація,як швидковиконати їхремонт.

Районнаі міськаосвітазараз займаєтьсяпитаннямиорганізаціїчастководистанційного навчання.Ядумаю,що це не зовсімправильно.Намголовне,щоб якомогашвидшенатериторії Донецька,Донбасузапанувавмир,і мипочалинормальнемирне життя- і дітипішлившколи.

- Чи є вжепопередні оцінкизбитку, якийзавдаламістувійна?

-Збиток,ядумаю,величезний.Це неСлов'янські неКраматорськ.Цедесяткимільярдів.Якщо взятипромисловийкомплекс,житловийфонд,об'єктисоцзабезпечення,енергетики,залізниці -це будеколосальнасумазбитків.Ізнадобиться дужебагато часу,щоб економікамістаповернуласянадовоєннийрівень.

- Скількидонеччанвжевиїхало?

За оцінкамизаявокнащодобове споживанняхліба,вмістізалишається близько700 тисячжителів.Рештавиїхалиабовдовколишніміста,де неведутьсявійськовідії,а йвіншінаселеніпунктинашоїУкраїни.

Алеє й ті,хтоповертаються.За останній часповернулосяне менше 30 тисячдонеччан.З одногобоку,це пов'язаноз фінансовимиресурсами,з іншого- наближаютьсяхолоди,і,скажімо,наузбережжіАзовськогоморя,налісовихзаміськихбазахвідпочинку вжепрохолодно,такщолюдямдоводитьсяповертатися.

-У зв'язкуз наближеннямхолодами- що будевДонецьку зопалювальнимсезоном? Чи вдастьсяйоговстрокпочати?

- Минамагаємосязберегтикомунальнегосподарство,об'єктитеплоенергетики.На жаль,вонитакож отрималичастковіруйнування.Алеякщовсежприпинятьсявійськовідії,і настанемир,мище до початкуопалювальногосезону абохочабдо 1 листопадазможемозабезпечитибезперебійнуподачутеплагородянам.

- Вибільше місяцятому виїхализ Донецькаізаявили, щоповернетесятуди лишезармієювизволителів. Яквамвдаєтьсякерувати містомнавідстані?

-Ящотижняпроводжупо "Скайпу"апаратнінаради,розглядаювсі питання,якістосуються життяміста.Плюсябезпосередньо тут,вКиєвівирішуювсі необхідні,найбільш важливі питаннязМінрегіонів,зказначейством,зПенсійнимфондом.

-Керівництво країничастобачите?Порошенко, Яценюка?

- Так,досить багато питаньвирішуєтьсяз адміністрацієюпрезидента,з Кабінетомміністрів.Минапостійному зв'язкуз першимвіце-прем'єромз регіональної політикиВолодимиромГройсманом,змінфіном.З представникамиКазначействамало не покілька разів наденьдоводитьсязустрічатися!

-АзгубернаторомСергіємТарутоюу васякі стосунки?

- Ми зним"надроті" відп'яти додесятиразів надобу!

-Іостаннє питання, якехвилює заразкожногодонеччанина: коли ж прийдемир?

-Цезалежитьне від мене,це залежитьвіддуже багатьохчинників.Аленасьогоднішнійдень,звичайно ж,всі жителіДонбасу -та й усієїУкраїнихочуть миру,щобкровопролиттяприпинилосяякомогашвидше, і мир запанувавівнашому краї,і у всійкраїні.

Читайте найважливіші та найцікавіші новини у нашому Telegram

Ви зараз переглядаєте новину " Мер Донецька: "Знадобиться дуже багато часу, щоб місто повернувся до довоєнного життя"". Інші Новини Донбасу дивіться в блоці "Останні новини"

АВТОР:

Віра Холмогорова

Джерело:

"Сегодня"

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Орфографічна помилка в тексті:
Послати повідомлення про помилку автору?
Повідомлення повинно містити не більше 250 символів
Виділіть некоректний текст мишкою
Дякуємо! Повідомлення відправлено.
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтесь, що ознайомились з оновленою політикою конфіденційності і погоджуєтесь на використання файлів cookie.
Погоджуюсь