Зробити стартовою
25,74
29,01
РУС

ДТП на Сумській в Харкові: питання, на які немає відповідей через рік

Про що говорили рік тому, і що з цих заяв враховувалося звинуваченням

Рівно рік тому, 18 жовтня2017 року,прес-службахарківськоїполіціїпідтвердилатривожніновини,що стрімкопоширювалисьпісля20:30 всоцмережахв Харкові на вул.Сумській позашляховик влетів у натовп. Попередньоповідомлялося,щозагинулип'ятеро,щешістьосіб отрималитравми.Пізнішекількість загиблих збільшиласядошестиосіб.Зтихпірпройшоврік,ізаразмиможемооцінити,чи зробленівисновкипісляжахливоїаваріїінаскількидалекопросунувсясуду встановленніістини.Урічницютрагедіїмизгадалиголовніпитання,якіз'явилисяспочатку,інаякідосихпірнемаєвідповіді.


Обставини, які не стали враховувати

Уперші годинипісляаваріїопублікованевмережіфотоавтомобільногопосвідченнядалоуявленняпро можливувинуватицюподії-20-річну студентку ОленуЗайцеву.Уперші годиниповідомлялипро те,щоінцидент"спробуютьзам'яти",адоранку19-гожовтня ціновиниоброслифактамипро те,щоЗайцеваіправдаєдочкоювпливовихлюдей,азаплечимаудівчини ряд порушень правил дорожнього руху.

РадникміністравнутрішніхсправАнтонГеращенкоповідомив,підкріпившипоствідеозаписомволонтерів,щоLexus RX-350, який брав участьвДТП, ранішеїздивначервоне світло.Пізнішевіннатякнув,щопричина аварії – нічні гонки, в яких ніби брала участь водій Lexus.

"Слідствотепермаєвстановити особуводіядругогоавто,який брав участьв"покатушки".Вінбудеважливимсвідкомусправіщодо встановленнявиннихухарківськійтрагедії,заяким послідуєневідворотнепокарання",-заявиввін.

Черезрікцяінформаціязабулася,покрайнеймере,нічнігонкине сталиобтяжуючоюобставиною.Багаторазовіпорушенняз бокуЗайцевоїправилдорожньогоруху,скоєні раніше,такожнасьогодніне враховуютьсясудом.

Пом'якшуючі обставини, про які не забули

Про можливіпом'якшуючіобставини почалиговоритипрактичновідразупісляаварії.Однимзтакихобставинмоглобутирішеннясім'їЗайцевихдопомагатипостраждалим.


Черезтижденьпісляподії, 25 жовтня2017роки родичіпостраждалих в аварії сестер Берченко заявляли,щокомпенсаціязапропонована небула,алікуваннясестер,які перебувалиу важкому стані,здійснювалосязарахунокнебайдужихлюдей.


Трохи пізнішематиОлениЗайцевоїзвернуласядо потерпілихіродичівжертвзпроханнямпропрощення.ЗверненняТетяниІвановоїбулопоказановефіріток-шоу"ГоворитьУкраїна"нателеканалі"Україна".

27 лютого сторона обвинувачення озвучила пом'якшуючі обставини. УЗайцевої-щиросердезазнанняідобровільнечастковевідшкодуванняматеріальногозбитку.УГеннадіяДронова(щеодинучасникДТП,про ньогочитайтенижче-Ред.)пом'якшуючихобставиннемає.Разомзтим,прокуратуране знайшлаіобтяжуючихобставинуобохобвинувачених.

Про цезновузаговорилиназасіданні18 травня.ПрокурорІгорОмельченкозаявив,щоу Зайцевої не знайдено пом'якшуючих обставин, апопередніпорушеннятакими,за його словами,не є.Проте,пом'якшуючимиобставинамиможутьбути розкаяння Зайцевої і часткова компенсація.

"Разомзтим,судмаєправосамостійновстановлюватиобтяжуючііпом'якшувальні обставини",-визнавОмельченко.


Уквітні2018року одну зпостраждалихваварії,ЖаннаВласенко,заявилапро відсутністьпретензійморальногочиматеріальногохарактерудоЗайцевої,такяктавиплатилаїй100 тисячгривенькомпенсації.ВоназажадаластягнутитакужсумузДронованезалежновідвизнанняним провини.ЖаннаВласенконамоментаваріїбулавагітна.

Як свідок став підозрюваним і яка була швидкість

Геннадій Дронов, 49-річний водій Volkswagen Touareg, вякийнавеликій швидкостіврізавсязLexus RX350ОлениЗайцевої,післяаваріїопинився в лікарнівякостіпотерпілого,авновинах-встатусісвідка.Майже черездва тижніпісляподії,1-голистопада вінвпершедав ексклюзивний коментар в ефірі ток-шоу "Говорить Україна" на телеканалі "Україна".Зайогословами,вінїхавнашвидкостіблизько25кілометрівна годину,надозволяючий сигналсвітлофора.

"ЯїхаввсторонуСумської.Тамунасєкафе.Простохотівпосидітизлюдиною.Мояшвидкістьбуладужемаленька,приблизно25кілометрівна годину.Яне поспішавназустріч,уменещебув час.Япланувавїхатипрямо,нікуди неповертати.Язупинивсянамиготливийзеленийсигналсвітлофора,щобне виїжджатинаперехрестяі нестворюватиаварійнуситуацію.Приблизноцебулометрачотириабоп'ятьщедоперехрестя",-згадувавДронов.


ШвидкістьавтомобіляЗайцевоїДроновоцінювавякдужевисоку.

"Яїїне бачиввзагалі.Яне змігзреагувати,томущоцебулодужешвидко.Цебула мить.Цебуладужевеликашвидкість",-заявляввінчерез2тижніпісляподії.

Момент аварії зняли камери спостереження.Відео TriolanLive

ОленаЗайцевасвоєбаченняподійвисловила2-голистопада,під часслідчогоексперименту.Зайцеваіїїадвокатвідмовилисявідкоментарівз цього приводу.

Впершеофіційнопро швидкістьрухуїїавтомобілязаявилитількичерез двазполовиноюмісяці,влютому,алеітоне конкретно.Насудовомузасіданні 7лютого вобвинувальномуактівказанашвидкість"не менше80км/год",щовикликалообуренняадвокатів.

"Швидкість Volkswagen взагалі не вказана, а швидкість Lexus вказана, що не менше 80 км/год,алескількице,81або150,невідомо!",-заявивзахисникДроноваСергійПерепелиця,додавши,щоактскладенийзізначнимипорушеннями.

Вженазасіданні6-го листопадаДроновуоголосилипро підозру,івінопиняється на лавіпідсуднихразомзЗайцевою.


Повідомленняпро перехідсвідкавстатуспідозрюваногона початкулистопада минулогорокубулосприйнятовсоцмережахзтривогою,багато хто побачив в цьому спробу пом'якшити провину Зайцевої. Якбитамне було,алечерез ріквсещенемаєусталеногобаченняподійтоговечора.

Зникнення опіатів з аналізів Зайцевої разом з експертом

Про те, що Зайцева була в стані наркотичного сп'яніння, повідомлялося одразу аварії, (хоча, за даними експрес-тексту на місці події, слідівалкогольногоабонаркотичногосп'янінняне виявленоніуДронованіуЗайцевої).

20-гожовтня, черездві добипісляаварії,насудовомузасіданніпід часобраннязапобіжного заходудляЗайцевоїпрокурорМаксимБлохінзаявив,щорезультати аналізів показали наявність опіатів в крові водія Lexus.

Адвокат Зайцевої Юлія Козирь спростувала таку заяву, пояснивши,щопередздачеюаналізівїїпідзахиснасамовільно приймалазаспокійливі.6-гогрудня з'явилосяповідомлення,що в крові Зайцевої виявлені кодеїновмісні речовини. Кодеїн-опіумнийалкалоїд,компонентрецептурнихболезаспокійливихпрепаратів.

Аленазасіданні7-го лютогоадвокатипостраждалихвисловлюютьстурбованістьтим,щоз обвинувального акта зникли відомості про виявлення в сечі Зайцевої опіатів

Наркотикизниклиповністюдо травня.22травня2018гопрокурорВалерійБуханзаявив,щовсечіЗайцевоїопіатине виявили.УхарактеристиціЗайцевоїінформаціяпронаркотичнийабоалкогольнийвпливтакожвідсутня,апервинніаналізи,які показалинаявністьопіатів,булиспрямованінаповторнуекспертизу.

"Експерт-токсикологпровівдвіекспертизи,в жоднійзнихне виявленіціречовини",-уточнивпрокурорвтойдень.

Така відповідь не влаштувалаадвокатасім'їБерченко,воназажадаладопитатилікаря-токсиколога,якийзаймавсявідбороманалізів,ілаборанта.


Висновкиекспертазаслухалинасудовомузасіданні5 червня,черездва тижніпіслявимогиадвокатасім'їБерченко.експертОлександр Чубенко пояснив, що перевірити, чи був присутній кодеїн в аналізах Зайцевоїяк наркотик,аболікарськогопрепарату,неможливочерезнедостатню кількістьаналізів.Дляекспертизибуло потрібно30мілілітріврідини,втой часякнааналізпісляаваріїдоставилитількип'ять.

"Аналізпроводитьсявдваетапи:напершомуяз'ясовую,чи єопіати,анадругому-вивчаюїхпоходження.Морфінікодеїнможутьвиявитисяворганізміякпіслявживаннянаркотиків,такіпіслямедичнихпрепаратів.Увипадку зЗайцевоїнапершійстадіїмивиявилиречовину,алене змоглипровестидругу частинудослідження",-розповівЧубенко.

Фахівець немігзапроситибільшу кількістьбіоматеріалів,аджевиявивнедостачувжепісляпочаткувивчення.Черезмісяць,20 липня,виявилося,щонаркологОленаФедірко,яказаймаласяоглядомЗайцевоїпіслянаїзду,зникла.Про цесталовідомо,колита невідреагуваланавикликвсуд10 липня.ЗасловамиадвокатапотерпілихЛарисиМатвєєвої,невідомо,дезнаходитьсянарколог,алецене вплиненавстановленняістини.

"Длясправицеозначає,щонеобхіднобудепевнідоказиіншимиметодамивстановлювати.Ми,зокрема,можемозаявитиклопотанняпро допитексперта-токсиколога,якийпроводивекспертизуі,відповідно,зможевідповідатинанаші запитання.ВідсутністьФедірко-це некатастрофа,томущоматеріаліву справіітакдостатньо,алеїїсвідченняважливідлявстановленняоб'єктивноїістини",-зазначилавона.

Чекатидовго недовелося,докінця липняадвокатЛарисаМатвєєванадалависновок МОЗ про наявність в крові Зайцевої наркотиків.

"Зурахуваннямнаведениху висновкувисновків,можнавизначити,що"Персона1"станомна18.10.2017перебувалавстані,викликаномувживаннямнаркотичнихіпсихотропнихречовинабоіншиходурманюючихзасобів.Прошудолучитицейдокументдо матеріалівсправи",-заявилаадвокат.

Незважаючинате,щовполіціїХарковащевлипнізаявили,щоможутьзастосовуватипримусовийпривід,розшукатинаркологаФедірконе вдалосянавітьзараз,незважаючинавідповіднусанкціюсуду.Девоназнаходиться,невідомо.

До того ж, чергове засідання 12 вересня поставило під сумнів і початкові висновки Федірко.Зокрема,новийадвокатЗайцевоїзаявив,щоїїпідзахисноїпісляаварії непровелиналежнийогляд.Її булотестувалинеобхіднимиметодаминавизначеннянаркотичногоіалкогольногосп'яніння.

Не перша і не остання аварія: яких заходів вживає держава?

АваріянаСумській,що забралажиттяшістьохлюдей,іяка завдаласерйозної шкодиздоров'ющеп'ятьох,об'єдналаукраїнцівяквбажаннідопомогтипостраждалим,таківобуреннітим,щоподібневідбувається.Такареакціяпояснюєтьсятим,щоподібніаварії-не рідкість(на відмінувідсправедливоївідповідальності,якаповиннанаступатизаподібне).

Черезрікпісляаваріїслідство неможепохвалитисясуттєвимпросуваннямподібні харківському сценарії розгорталися і в Києві, івОдесі.Покисуд неможенадатиоцінкитого, що сталося,держававживаєзаходів,якіза задумом,повиннізапобігти подібним трагедіямумайбутньому.

Те, що відбулосявХарковізігралочималурольвобмеженнішвидкісногорежимувмежах міста.УжовтніминулогорокуМіністерство інфраструктури наполягало на встановленнінині діючогошвидкісногорежимув50км/ год,саме"длязапобіганняподібним аваріям".Втойжедень, 20 жовтняініціативупідтримавіміністрвнутрішніхсправ.ТодіАрсенАваковзапропонувавдокінця 2017посилитиштрафизапорушеннянадорогах,ввестиповсюднуавтоматичнувідеоіфотофіксаціюпорушеньізвернувсядо Радизвідповідною пропозицією.

Сьогодні,через рікпісляподіївідеофіксація і швидкісний режим лише починають повноцінно працювати. Чи призведецедо того,щоподібниххарківськоїаварійстанеменше-покажечас.

Читайте найважливіші та найцікавіші новини у нашому Telegram

Ви зараз переглядаєте новину " ДТП на Сумській в Харкові: питання, на які немає відповідей через рік". Інші Новини Харкова дивіться в блоці "Останні новини"

АВТОР:

Ігор Рец

Джерело:

"Сегодня"

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Орфографічна помилка в тексті:
Послати повідомлення про помилку автору?
Повідомлення повинно містити не більше 250 символів
Виділіть некоректний текст мишкою
Дякуємо! Повідомлення відправлено.
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтесь, що ознайомились з оновленою політикою конфіденційності і погоджуєтесь на використання файлів cookie.
Погоджуюсь