Зробити стартовою
26,42
29,82
РУС

Чи буде в Україні реєстр гвалтівників? – Інтерв'ю з міністром юстиції Павлом Петренком

Закон проти неплатників аліментів вступив в силу місяць тому. Чи багато вдалося досягти за цей час?

Павло Петренко. Фото: Д. Павлов
Павло Петренко. Фото: Д. Павлов. Фото: Данило Павлов
8-е березня – день боротьби за права жінок. Разом з тим, 8-го березня виповнюється рівно 30 днів з днявступу в силу закону, який посилює відповідальність за несплату аліментів. ВідтакихпорушеньвУкраїнінайчастішестраждаютьматерідітей.МипоспілкуваласязміністромюстиціїПавломПетренком,щобдізнатися,чи вплинули30днівдіїгучногозаконунаситуаціюзі сплатоюаліментіввкраїні,атакожпопросилийогодатипорадужінкам,які боятьсявступативборотьбузасвоїправачерез погрозивсім'ї.


- Павло Дмитрович, за останній рік тема захисту прав жінок та виплати аліментів стала однією з ключових в роботі міністерства. З чим пов'язана така значна увага до цього напрямку, це дійсно така нагальна проблема?

-Це питанняостаннім часомдужечастозадають,аджеранішепроблемизахиступравжіноквціломуінесплатиаліментівзокремане піднімалисядляширокогообговорення.Восновномучиновникиїхзамовчувалиівсіляконамагалисяобходити.

Мільйонинайменшихукраїнцівзалишаютьсябезналежноїфінансовоїпідтримки.Вонине отримуютьіграшок,розвиваючих ігор,книг.Авсецеєскладовоющасливогодитинства,зякоговиростаютьщасливілюди.

Почти каждый пятый из 3 млн маленьких украинцев, которые должны получать алименты, не получает гарантированного законом финансового обеспечения

Зараз,на жаль,єнормою,колибатько,якийне живеразомздитиною,не платитьнаутриманнясвогосинаабодочкинікопійки.Напочатокцьогорокуу виконавчійслужбіМіністерстваюстиціїзнаходилися549 тисячпроваджень пропримусове стягненняаліментівна користь446 тисдітей.Тобто,майжекоженп'ятийз3 млнмаленькихукраїнців,якіповинніотримуватиаліменти,не отримуєгарантованогозакономфінансовогозабезпечення.

Іцепритому,щовминуломуроціза моїм розпорядженнямпошукборжниківтастягненняаліментівсталиоднимизпріоритетнихнапрямківроботивиконавчоїслужби,анашівиконавцістягнули понад2,4мільярдагривеньна користь576тисяч дітей.

Аналізїхроботипродемонструвавбракреальнихзасобів впливунатих,хтозабуваєпро власних дітей.Вонирокамиігноруютьприписи,ховаютьсявідвиконавців,не берутьтрубку,колидзвонитьколишнядружина.

Щобзмінитицюситуацію,буврозробленийзакон7277"Чужихдітейне буває",якийпосилюєвідповідальністьнеплатниківаліментівтавводитьновідієвізасобивпливунаборжників.Завдякипідтримціурядуізначної частинипарламентунамвдалосядомогтисяйогоприйняття.6лютогоновийзаконпочавдіяти.

- На шляху прийняття цього законопроекту ви зустріли якийсь опір? З чим він був пов'язаний, як виявлявся?

-Опірбувсерйозним.Колимипіднялистатистику,топобачили,щозначначастиназліснихнеплатників-люди,якімаютьгроші,вплив,статусічастозаймаютьсерйозніпосади.

Цей не дивно,аджесередновацій,якімипрописаливзаконі-заборонанавиїздзакордон,заборонакерувати автомобілем,заборонавикористовуватизброюіполювати.Цетіблага,яківжедавносталиневід'ємноючастиноюжиттячималої когортиукраїнців.Більштого,мизабралиуборжниківможливістьзаборонятидитинівиїжджатизакордоннавідпочинокаболікування.Ацебувнайпопулярнішийспосібшантажуз бокуодногозбатьківзвимогоюпідписатипаперипро відмовувідаліментів.

Нет работы? Не можешь платить? Государство обеспечит работой, оплата за которую пойдет на погашение долга перед ребенком. Поверьте, работы хватит на всех.

Щеоднановація-суспільнокорисніроботи.Багатонеплатниківпринципово невлаштовувалисянароботуабопрацювалинеофіційнощобне даватигрошінаутримання дитини.Заразмиприкрилицю"лавочку".Немає роботи?Не можешплатити?Державазабезпечитьроботою,оплатазаякупіденапогашенняборгупереддитиною.Повірте,роботивистачитьнавсіх.Мипроаналізувалиданіцентрівзайнятості-повсійкраїні незаповненітисячівакансійприбиральниківнакладовищах,двірників,сміттярів.

Багато хто злякавсянаслідківреалізаціїзакону,томумиіпобачилитакийшалений опір.Однак,ядужевдячнийурядуіпрем'єр-міністру,дужевдячнийнашимколегамзпарламенту,зокремаІриніЛуценко,якіпідтрималицюініціативу,іпрезиденту,якийпідписавцейзакон.

- З початку дії закону пройшов місяць. У наших реаліях часто буває, що закони приймаються, а до їх виконання справа так і не доходить. Чи можна говорити про конкретні результати, наскільки дієвими виявилися введені механізми?

-Фактично,виконанняцьогозаконупочалосязпершогодняйогодії,колиМін'юстомбувзапущенийреєстрнеплатниківаліментів.Така"дошкаганьби"тепердієвкожномурегіоні.Вонау відкритомудоступі,томукоженможезайтиіподивитися,хтоне виконуєсвійбатьківський обов'язок.

На жаль,чиннезаконодавствопро захистперсональнихданихне даєнамможливостіпублікуватисумиборгу.Авониреальновражають.Цесотнітисяч,аінодіімільйонигривень.Єчималовипадків,колидитинавжедосягла 18-річноговіку,а її батькожодного разутакі невиплативнікопійки.Нашівиконавцізаарештовувалиіпередавалинареалізаціюавтомобілі,нерухомість,цінні папери,пароплави.

ЗамісяцьпрацівникивиконавчоїслужбиМін'юстувинеслимайже75 тисячпостановпро обмеженняборжникау праві виїздузамежіУкраїни,72 тисячіпостановпрозаборонукерувати автомобілем,понад 70 тисячзаборонкористуватисязброєюіполювати.Понад 7тисяч боржниківоголошеніврозшук.

Один из должников задолжал почти 80 тысяч гривен. Государственные исполнители направили в его адрес постановление о временном ограничении в праве охоты. Это для заядлого охотника оказалось весомым аргументом для погашения долга.

Такожвиконавціпочинаютьвикористовуватиновий длянашихреалійзасібвпливу-суспільнокорисніроботи.Ужескладеномайже4,5тисячівідповіднихпротоколів.

Однак нецястатистикаєнашою метою.Головне завдання-забезпечитисплатуаліментів.Зпочаткудіїзаконуборжникамисплачено понад225 мільйонівгривеньаліментів.

Миотрималиреальнийзворотнийзв'язок,якийдемонструєнамдієвістьновихметодів.Оськількаприкладів.
  • Одинзборжниківзаборгувавмайже80 тисячгривень.Державнівиконавцінаправилина його адресупостановупротимчасове обмеженнявправіполювання.Цедлязавзятогомисливцявиявилосявагомимаргументомдляпогашенняборгу.
  • ЗаборонузалишатитериторіюУкраїниотримавбізнесмен,який повиненбувїхатизакордондляпроведенняпереговорів.Гроші,якіборжникне плативбільше7років,знайшлисядужешвидко.
  • Ущеодногобізнесменаза рішеннямсудубувописанийіпереданийнареалізаціюпароплав.Післяцьоговінмиттєвопогасиввсюзаборгованість,боячись,щоііншемайнопідезмолотка.

- Ви також підняли тему домашнього насильства, від якого в основному страждають саме жінки і діти. Яка робота ведеться міністерством в цьому напрямку?

-Міністерствоюстиціїзнайшлопідтримкувцьомупитаннісереднароднихобранців.РазомзІриноюЛуценкотарядоміншихпредставниківдепутатськогокорпусунамвдалосявиробитиізабезпечитиприйняттяпакетазаконопроектів,якіназаконодавчомурівніввелинульовийрівеньтолерантностісуспільствадо домашнього насильства.

2_

Інфографіка "Сегодня", Анастасія Лесик

- У свідомості частини населення нашої країни "насильство" – це лише певна фізична дія. Чи захищає закон людину від психологічного або інших форм насильства?

-Дужеважливо,щоми,нарешті,вправовому полівизначили,щонасильствобуваєне тількифізичним,колиодин з подружжяб'єіншого,абоколихтось ізбатьківб'є дитину.Насильствотакожможеноситиекономічнийхарактер,адженамвідомопро тисячіфактів,колижінокшантажуютьтим,щовонизалишатьсяголими-босими,бездахунадголовоюішматкахліба.Такожвизначенопоняттяпсихологічногонасильства,коли людинуобразамиіприниженнямдоводятьдопсихічнихрозладів,аінодіідосамогубства.

Важливою складовоюприйнятихзаконопроектівєте,щодитина-свідокнасильства-такожвважаєтьсяпотерпілоюособою.Розширюєтьсяколоосіб,насильствоміжякимикваліфікуєтьсяякдомашнє.Утакихвипадкахкривдниковіможебутивинесенотимчасову заборонуперебуватипоручзжертвою.

Если вы видите реальную угрозу возможного насилия, не ждите, пока это произойдет. Важно сразу дать понять тирану, что никто, стиснув зубы, не будет терпеть его выходки.

Прицьомумизначнопосилилисанкції.Закон"Про запобіганнята протидіюдомашньому насильству"встановлюєвідповідальністьвідштрафув10неоподатковуванихмінімумівдогромадськихробітна40годинінавітьадміністративногоарештунатерміндо7діб.Уразі вчиненнятихжепорушеньпротягомрокупокаранняподвоюється.

Більштого,з часомбудутьвведеніщебільшжорсткінормидлятиранів.Ужезгрудня цьогорокуКримінальнийкодексУкраїнидоповнитьсяновимистаттями,за якимиможна"загриміти"за гратина5років.
Якщовибачитереальнузагрозуможливогонасильства,не чекайте,покицестанеться.Важливовідразудатизрозумітитирану,щоніхто,зціпившизуби,не терпітимейоговитівки.

Закликаюжіноквідразужзвертатисядо компетентних органів,якіповинніреагуватиназаявиабоінформаціюпро погрозувчинення насильства.Цевідповідніорганимісцевихадміністрацій,виконавчіорганимісцевихрад,службиу справахдітейу сферізапобіганнятапротидіїдомашньому насильству,різногородупідтримкипостраждалих,НаціональнаполіціяУкраїни.

Ніхто немаєправавідмовитипотенційній жертвівзахисті.

- В Україні діє реєстр неплатників аліментів. Порядність людини потроху стає публічним показником. Чому в такому разі не створити реєстр сімейних гвалтівників?

-Цедужехорошаініціатива,адженерідкотиранамивдомавиявляютьсялюди,якихнароботіабосереддрузіввважаютьпорядноюідоброю людиною.Длябагатьохзнихвтратасоціальногостатусуєвеликимстрахом,ніжможливіштрафиабоув'язнення.

Мивжепобачили,наскількидієвийцемеханізмвразіреєструнеплатниківаліментів.Адженеодноразоводо виконавцівзверталисязобіцянкамивсеоплатитиякщо несьогодні,тозавтра,тількибїхнегайноприбрализреєстру.

- Правозахисники кажуть, що в нашій країні жінка часто боїться заявити про насильство і терпить, адже, з одного боку, це може спровокувати кривдника, а з іншого – сім'я часто повністю фінансово залежна від тирана і жінка є заручницею. Що б ви сказали людям, які керуються подібною логікою і бояться почати діяти?

- Перш за все, хочу відзначити, що саме на це і розраховує гвалтівник. Страх – його головна зброя, і він активно ним користується. Насправді, чим довше ви будете терпіти, чим довше будете мовчати, тим сильніше буде ваш страх і тим сильніше буде переконаність агресора в своїй безкарності. Тому закликаю всіх, хто став жертвою насильства або має ймовірність стати нею, не зволікати і одразу ж звертатися до відповідних органів.

Українське законодавство прописано таким чином, щоб не залишити жертв насильства в біді. Величезна проблема нашого суспільства в тому, що ніхто не знає норм законодавства та своїх прав. Всі живуть чутками і плітками

Жінки, які є непрацездатними або потребують матеріальної допомоги, мають право на отримання аліментів. Розірвання шлюбу ніяк не припиняє права особи на утримання. Також право на фінансову допомогу мають ті жінки, які в шлюбі не змогли забезпечити собі дохід через виховання дитини, ведення господарства, турботу про членів сім'ї, хвороби та інші важливі обставини.

З іншого боку, держава гарантує найменш соціально захищеним сім'ям захист, який забезпечується шляхом надання їм щомісячної грошової допомоги. Для її призначення слід звернутися в управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації. У сільській місцевості заяви і документи приймають виконавчі органи сільських рад.

Докладні консультації по кожному окремому випадку можуть надати юристи нашої системи безоплатної правової допомоги по телефону єдиного багатоканального колл-центру 0-800-213-103. Звертайтеся, ми готові стати на захист прав тих, хто дійсно цього потребує.

Нагадаємо, не так давно сайт "Сегодня" поговорив з Павлом Петренком про те, як до Майдану розпродавалося направо і наліво конфісковане правоохоронцями майно, про перспективи біткоіну в Україні та хід судових процесів над екс-президентом Віктором Януковичем.

Читайте найважливіші та найцікавіші новини у нашому Telegram

Ви зараз переглядаєте новину " Чи буде в Україні реєстр гвалтівників? – Інтерв'ю з міністром юстиції Павлом Петренком". Інші Новини України дивіться в блоці "Останні новини"

АВТОР:

Ігор Рец

Джерело:

"Сегодня"

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Орфографічна помилка в тексті:
Послати повідомлення про помилку автору?
Повідомлення повинно містити не більше 250 символів
Виділіть некоректний текст мишкою
Дякуємо! Повідомлення відправлено.
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтесь, що ознайомились з оновленою політикою конфіденційності і погоджуєтесь на використання файлів cookie.
Погоджуюсь